Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa zapraszamy na Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Dziejów Pabianic, które odbędzie się 22 lutego 2019, o godz. 18.00 w Muzeum Miasta Pabianic

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad przez Prezesa Towarzystwa Miłośników Dziejów Pabianic.

2.Wybór przewodniczącego obrad.

3.Wskazanie protokolanta.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.

7. Sprawozdanie finansowe za rok 2018

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

9.Podjęcie uchwały o przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu za 2018 r.

10.Podjęcie uchwały o przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej Zarządu za 2018 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

13.Wybory do nowych władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej. -Zgłaszanie kandydatur do nowego Zarządu -Głosowanie

14.Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjno-Wyborczej

15. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków

16.Wolne wnioski.

Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to Top